Todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web www.castrodastravesas.com e dos seus contidos (textos, imaxes, sons, audio, vídeo, deseños, creatividades, software) pertencen ó Concello de Carral, ou no seu caso, a terceiras persoas.

O usuario pode visualizar todos os elementos, imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquer outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a sua utilización con fines comerciais, a sua distribución, así coma a sua modificación, alteración o descompilación.

O Concello de Carral reservase o dereito de efectuar sin previo aviso as modificacións que considere oportunas na sua web, poidendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servicios que presta como a forma na que éstos aparezan presentados ou localizados.

O Concello de Carral perseguirá o incumprimiento das anteriores condicións así como calquer utilización indebida dos contidos presentados na sua sede web, exercendo todas as accións civís e penais que lles poidan corresponder en dereito.

O Concello de Carral tan só autoriza mencións a seus contidos noutras sedes web, co tratamento que éstas consideren, sempre e cando non reproduzan os contidos de www.castrodastravesas.com . No caso de dispoñer dun enlace hipertexto a algunha das suas páxinas, o usuario debe saber que está entrando en www.castrodastravesas.com e debe percibir no seu navegador a sua dirección URL.

Todos os datos manteñense na máis estricta Privacidade de acordo coa lexislación vixente. www.castrodastravesas.com cumple esta lexislación respecto á protección de datos personais e mantéñense na máis estricta confidencialidade de acordo co disposto na Ley Orgánica 15/99 do 13 de decembro de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), así como no disposto na Ley de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (ley 34/2002 de 11 de xullo).

O usuario de www.castrodastravesas.com pode en todo momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos términos previstos na LOPD e demáis normas que a desenrolan.